Sekalaisen jätteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen

Alueellinen jätehuoltoviranomainen esittää, että toimialueellamme siirrytään kunnan keskitetysti järjestämään jätteenkuljetukseen eli yhteisesti kilpailutettuihin jätekuljetuksiin sekajätteen osalta, sillä jätelain asettamat ehdot kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle eivät täyty.

Lahden seudun jätelautakunta päättää asiasta joulukuussa. Viranomaiselle voi esittää mielipiteitä kuljetusjärjestelmää koskien 21.10.2022 mennessä.

Tutustu viranomaisen selvitykseen kuljetusjärjestelmästä

Kesällä 2021 voimaan tullut uusi jätelaki siirtää jo bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset kunnan vastuulle. Yhteiset jätekuljetukset niiden osalta alkavat porrastaen elokuusta 2023 alkaen. Siirtymisestä bio- ja pakkausjätteiden yhteisiin jätekuljetuksiin voit lukea lisää täältä.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen toimialueen osakaskuntien omistamana yhtiönä Salpakierto Oy huolehtii omistajakuntiensa puolesta jätelain mukaisista kunnille kuuluvista yhdyskuntajätehuollon palvelutehtävistä, mm. jätekuljetusten kilpailuttamisesta kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen osalta.

Sekalaisen jätteen kuljetus on tällä hetkellä toimialueellamme järjestetty kunnan keskitetysti järjestämänä eli Salpakierron yhteisesti kilpailuttamana Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä. Lisäksi biojätteen kuljetukset on yhteisesti kilpailutettu Heinolan ja Orimattilan keskustaajamissa. Muilla alueilla sekalaisen jätteen kuljetus on järjestetty kiinteistönhaltijan järjestämänä.

Mitä kuljetusjärjestelmästä päättäminen tarkoittaa?

Sekajätteen kuljetusjärjestelmästä päättäminen ei tarkoita vain päättämistä siitä, kuka hoitaa jäteastioiden tyhjennyksen ja kuljetuksen. Siinä päätetään samalla koko jätehuoltojärjestelmän kokonaisuudesta ja kehittämisestä, kuljetusten hinnasta asukkaalle sekä uusien kuljetusyritysten mahdollisuudesta tulla toimialueen markkinoille.

Mitä yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus tarkoittaa?

Yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen alaiset urakat ovat julkisia hankintoja, jotka mahdollistavat kaikenkokoisten kuljetusyritysten toiminnan laajentamisen ja pärjäämisen markkinoilla ja voivat synnyttää uusia yrityksiä. Nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ei luo tarpeeksi vakaata ympäristöä kuljetusyritysten investoinneille ja kehittämiselle.

Kilpailutettavat jätekuljetuksen urakka-alueet ovat pääasiassa yhden auton erikoiskalustoa tai uutta ajokalustoa vaatimattomia ja soveltuvat myös pienille kuljetusyrityksille. Urakan kesto on 5 vuotta + optiot.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa Salpakierto kilpailuttaa omistajakuntiensa puolesta asukkaiden jätteenkuljetukset julkisena hankintana hankintalain mukaisesti. Kilpailutettavien urakoiden valintaperusteet mietitään siten, ettei yksi urakoitsija voi voittaa niitä kaikkia.

Vastikään tehdyssä yhteisten muovi- ja kartonkipakkausten jätekuljetusten kilpailutuksessa viiteen urakkaan saatiin neljä eri kuljetusyritystä. Näistä yksi on alueella uusi toimija.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa Salpakierto suunnittelee kilpailutettavat urakka-alueet ja kilpailuttaa omistajakuntiensa puolesta asukkaiden jätteenkuljetuksen julkisena hankintana. Kuljetusurakan voittanut kuljetusyritys hoitaa konkreettisen keräystyön ja suunnittelee voittamansa urakka-alueen ajoreitityksen.

Yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus mahdollistaa kiinteistöjen jätehuollon kokonaiskehittämisen. Salpakierto suunnittelee urakka-alueiden lisäksi koko toimialueen keräysjärjestelmän eli keräysvälineet, keräystavat ja kiinteistöille tarjottavat jätehuoltopalvelut. Keräysvälineiden osalta voidaan mm. tarjota koko toimialueella kiinteistöille käyttöön syväkeräysastioita tai isoja nosturilla tyhjennettäviä pinta-astioita sekä pienkiinteistöille monilokeroastioita.

Myös ohjaavan jätetaksan eli lajitteluun kannustavan hintaohjauksen käyttö mahdollistuu.

Kokonaisuuden hallinnalla, palveluita kehittämällä ja vapaaehtoisia palveluja tarjoamalla on mahdollista vaikuttaa kierrätysasteeseen positiivisesti.

 

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa samalla asuinalueella yhtä jätejaetta ajaa enää vain yksi kuljetusyritys ja ajetut kilometrit yhden jätejakeen osalta vähenevät. Tämä tarkoittaa kuljetusten päästöjen vähentymistä ja turvallisempaa asuinympäristöä, kun asuinalueiden jäteralli vähenee.

Viranomaisen kuljetusjärjestelmästä tekemän selvityksen mukaan toimialueen asukkaat ovat nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen järjestelmässä eriarvoisessa asemassa, koska tyhjennysmaksut vaihtelevat asukkaan kiinteistön sijainnin, kilpailutusvoiman ja alueen kilpailutilanteen mukaan. Asuntoja vuokraavat yhtiöt ja isot isännöitsijät saavat jätteenkuljetuksen edullisemmin. Samankokoisen jäteastian tyhjennys maksaa saman kadun varrella eri määrän.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa voidaan varmistaa, että tyhjennyshinnat asukkaille ovat oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kunnan sisällä.

Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat asukkaille edullisemmat yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa kuin kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Esimerkkejä yhteisten jätekuljetusten kilpailutusten kautta alentuneista tyhjennyshinnoista löytyy toimialueeseemme kuuluvan Kärkölän lisäksi eri puolilta Suomea, esimerkiksi Pudasjärveltä, Lappeenrannasta ja Laukaalta. Näillä alueilla tyhjennyshinnat putosivat kilpailutuksen myötä jopa 50-68 prosenttia.

Pirkanmaalla kunnan järjestämä, yhteisesti järjestetty jätteenkuljetus on ollut käytössä jo vuodesta 1994 ja siellä kuljetukset hoituvat kaikkiaan 24 eri kuljetusliikkeen voimin Pirkanmaan Jätehuollon kilpailuttamana.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa kuljetushinnan muutokset perustuvat jätteenkuljetuksen kustannusindeksin muutoksiin, joka on määritelty urakoiden kilpailutusvaiheessa sopimuksiin. Viranomaisen kuljetusjärjestelmäselvityksessä tekemän järjestelmien välisen hintavertailun mukaan yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen alueella hinnat ovat alhaisemmat kuin muualla alueellamme.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa asukas saa edelleen päättää itselleen sopivasta jäteastian tyhjennysvälistä. Jätehuoltomääräykset laittavat päätöksenteolle tiettyjä reunaehtoja määräten mm. siitä, mitä jäteastioita minkäkin kokoisilla kiinteistöillä tulee olla ja millä perusteilla tyhjennysväliä voi pidentää.

Esimerkiksi kompostoimalla ruokajätteet voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä itselleen sopivaksi ja säästää jätehuoltokuluissa.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa asukas voi edelleen päättää kiinteistöllään olevan jäteastian koon. Tai taloyhtiö päättää syväkeräysastian käyttämisestä tavallisen pyörällisen jäteastian sijaan. Jätehuoltomääräyksistä tulee tiettyjä reunaehtoja, mm. että jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa asukas voi ottaa kiinteistölleen jäteastiat tai halutessaan sopia jätekimpasta naapurin kanssa. Jos kiinteistölle ei pääse kulkemaan jäteautolla, jätehuolto järjestyy aluekeräyspisteen käytöllä. Tätä vaihtoehtoa ei voida tarjota nykyisessä kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus mahdollistaa kiinteistöjen jätehuollon kokonaiskehittämisen ja kierrätysasteen parantamisen, koska siinä on mahdollista vaikuttaa jätehuoltoon liittyneiden kiinteistöjen määrään. Tällä hetkellä toimialueemme asuinkiinteistöistä vain noin 71 % on liittyneenä jätehuoltoon. Jätehuoltoon liittymättömyys aiheuttaa roskaantumista ja jätteiden polttamista sekä yhteisten ja yksityisten jätepisteiden väärinkäyttöä.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa asukkaan asiointi jätehuoltoasioissa helpottuu, kun voi olla kaikissa asioissa yhteydessä yhteen ja samaan tahoon ja lasku tulee vain yhdeltä toimijalta.

 

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa jätelajien lajitteluohjeet ovat samanlaiset eri kiinteistöillä, koska ne jaetaan keskitetysti yhdeltä toimijalta ja ovat aina ajan tasalla.

Yhteisesti kilpailutetussa jätteenkuljetuksessa poikkeustilanteen huoltovarmuus on parempi. Kun jätehuollon kokonaisuus on hallittu, voidaan jätehuoltoa priorisoida poikkeustilanteessa yhteiskunnan toiminnalle parhaalla tavalla.

Yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen asiakkaat hyvin tyytyväisiä

Salpakierron yhteisesti kilpailuttaman ja järjestämän jätteenkuljetuksen asiakkaat ovat tutkitusti hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyyttä mitattaessa siihen vaikuttavat osatekijät saivat vuonna 2021 tehdyssä kyselyssä keskiarvon 4,2 (asteikko 1-5). Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain.

Salpakierto järjestää tällä hetkellä sekalaisen jätteen kuljetuksen Kärkölässä, Heinolan haja-asutusalueella ja Orimattilan Artjärvellä. Lisäksi Salpakierto järjestää biojätteen kuljetukset Heinolan ja Orimattilan keskustaajamissa.