Biojätteiden erilliskeräyksen edistämisen hanke Biofame

Olemme mukana BIOSYKLI-hankkeessa, jolle myönnettiin vuoden 2019 aikana EAKR-rahoitusta Uudenmaan liiton myöntämänä. Hankkeessa ovat mukana seuraavat organisaatiot: LAB-ammattikorkeakoulu, PHJ, Lappeenrannan Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Muoviyhdistys ry. Hankkeen päätoteuttajana toimii LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeessa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi edistetään alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeessa kokeillaan myös uusia biojätteen keräystapoja ja tuotetaan asukaslähtöistä tietoa erilliskeräyksen edistämiseksi. Uusia ratkaisuja edistetään käytännön kokeilujen ja demonstraatioiden kautta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa vahvistetaan lisäksi maakunnan roolia kiertotalouden edistämisessä.

Salpakierron osuudessa seurataan ja analysoidaan kahta erilaista biojätteen erilliskeräystapaa. Seurattavista ja analysoitavista malleista ensimmäinen perustuu jäteautoja kevyemmällä kalustolla toteutettaviin biojätteiden satelliittipoimintoihin. Toinen malleista perustuu kompostoreihin, jotka voidaan tarvittaessa tyhjentää normaalin jäteastian tavoin. Hanke aloitettiin vuonna 2020. Lisätietoja osoitteessa bioneeri.fi