Siirry sisältöön

Lahden seudun kierrätyspuisto

Päijät-Hämeessä jätehuollon toiminnot on runsaan 20 vuoden aikana keskitetty pääosin Lahdessa sijaitsevaan Kujalan käsittelykeskukseen. Vuosien saatossa jätteen hyötykäyttö on lisääntynyt voimakkaasti, ja kehitys jatkuu edelleen. Kujalan käsittelykeskuksen käytettävissä olevat maa-alueet on rakennettu lähes täyteen eikä aluetta voida laajentaa. Täten Kujalan käsittelykeskuksessa ei ole tarjota toimitiloja kiertotalousyrityksille. Jätteiden kierrätys ja kiertotalous teollisena toimialana tulee kuitenkin tulevaisuudessa kasvamaan merkittävästi ja tästä syystä Päijät-Hämeeseen etsitään uutta kiertotalouteen keskittynyttä sijoituspaikkaa, ns. kierrätyspuistoa. Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa.

Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi (YVA) aloitettiin vuoden 2019 alkupuolella ja sen tekivät Sweco Ympäristö Oy yhdessä Vahanen Environment Oy:n kanssa. YVA-selostus valmistui nähtäville vuoden 2020 alkupuolella. Siinä esiteltiin vaikutusarvioinnin tulokset sekä hankealueiden keskinäinen vertailu. Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella parhaimmiksi vaihtoehdoiksi kierrätyspuistolle valittiin Hollolan Kehätien alue ja Orimattilan Loukkaanmäen alue.

Päijät-Hämeen liitto käynnisti kesällä 2018 hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön. Kierrätyspuiston sijainti päätettiin Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston kokouksessa yksimielisesti Hollolan Kehätien alueelle. Hollolan kunnassa on meneillään strateginen yleiskaavan päivitystyö ja ennen rakentamisen aloitusta on laadittava myös osayleiskaava ja asemakaava sekä haettava tarvittavat rakennus- ja ympäristöluvat.

Lisätietoja YVA-prosessista: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi 

Ympäristöhallinnon sivut: https://www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA

ELY-keskuksen mukaan erityisen merkittäviksi nousevat vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen vaikutukset. Alueellisista ominaispiirteistä keskeisiä ovat Orimattilassa mm. tulvaherkkyys ja Hollolassa luontoarvot. Kaikki esitetyt hankevaihtoehdot nähdään kuitenkin jatkosuunnittelukelpoisiksi.

Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaavatyö jatkuu Päijät-Hämeen liitossa 2020 – 2021, lisätietoja liiton sivuilla. Maakuntakaavan valmistumisen jälkeen kierrätyspuistohankkeen edistäminen siirtyy kunnille.