Käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) edellyttää jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämistä loppusijoitusalueelle sijoitettavista jätteistä ennen jätteen toimittamista käsittelykeskukseen. Kaikista loppusijoitettavista jätteistä on määritettävä vähintään orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus TOC tai hehkutushäviö LOI, jonka tulee olla alle 10 p-%. Kaatopaikkakelpoisuustestausta ei vaadita asbestipitoisista jätteistä.

Jätteen käsittelykelpoisuuden selvittäminen vaaditaan teollisuusjätteistä ja teollisuuden lietteistä. Selvitysten avulla tutkitaan, voimmeko tarjota teollisuusjätteille sopivaa käsittelymenetelmää ja soveltuvatko teollisuuden lietteet käsiteltäväksi OILI-asemalla.

Kaatopaikka- tai käsittelykelpoisuuden selvittämistä varten jätteen tuottajaa/haltijaa pyydetään täyttämään lomake Selvitys jätteen kelpoisuudesta käsittelyyn ja toimittamaan sen liitteenä käyttöturvallisuustiedote ja tuoteseloste, jos sellaisia on käytettävissä.

Täytetyn selvityspyyntölomakkeen ja käyttöturvallisuustiedotteen tietojen perusteella ratkaistaan, tarvitaanko lisäselvityksenä hyväksytyssä laboratoriossa tehtävä analyysi jätteen sisältämien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksista ja liukoisuusominaisuuksista.

Saatujen selvitysten ja mahdollisten laboratorioanalyysien perusteella annetaan kirjallinen päätös jätteen käsittely- tai kaatopaikkakelpoisuudesta sekä ohjeet jätteen vastaanottoehdoista ja hintatiedot. Selvitys on uusittava viiden vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuoden välein.

Kysy lisätietoja/pyydä lomake ja täyttöohjeet numerosta 03 871 1710 arkisin ma-pe klo 9-15 tai asiakaspalvelu@salpakierto.fi