Asumisen lietteiden jätehuolto

Asumisen lietteiden jätehuollosta määrätään Lahden seudun jätehuoltomääräyksissä. Asumisessa syntyvät ja muut yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet tulee luovuttaa kunnan jätehuoltojärjestelmään. Kuljetuksissa toimialueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä kiinteistön haltija sopii ja tilaa lietekuljetuksen ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin kuuluvalta yksityiseltä lietteenkuljetusyritykseltä.

Kuljetusyrityksiä voi tiedustella palvelunumerosta 03 871 1710, asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Ajantasaista rekisteriä jätteenkuljetusyrityksistä ylläpitävät alueelliset ELY-keskukset.

Lietteen tyhjennysvälit

  • Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
  • Käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn tarkoitettujen saostussäiliöiden, lietepussien tai suodattimien lietteenpoistoon tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vähimmäisvelvoitetta useammin.
  • Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Niiden täyttymistä ja toimintaa on seurattava säännöllisesti.
  • Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa.
  • Fosforipoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Jätehuollon keskeyttäminen

Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle lahti.fi/jatehuoltoviranomainen.

Lietteiden omatoimisesta käsittelystä määrätään toimialueen jätehuoltomääräyksissä.

Tutustu tarkempiin määräyksiin koskien asumisessa syntyviä lietteitä toimialueen jätehuoltomääräyksistä:

Lahden seudun jätehuoltomääräykset