Asumisen lietteiden jätehuolto

Asumisen lietteiden jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräyksissä. Asumisessa syntyvän lietteen (sako- ja umpikaivolietteet) osalta toimialueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus.

Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn (toimiluvan saaneeseen) jätteenkuljetusyritykseen, jonka kanssa sovitaan kaivojen ja säiliöiden tyhjennyksistä. Kuljetusliikkeen tulee toimittaa lietteet asianmukaiseen käsittelyyn ja vastaanottopaikkaan.

Kuljetusyrityksiä voi tiedustella palvelunumerosta 03 871 1710, asiakaspalvelu@salpakierto.fi. Ajantasaista rekisteriä jätteenkuljetusyrityksistä ylläpitävät alueelliset ELY-keskukset.

Lietteen omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta jätehuoltomääräyksissä esitettyjä poikkeuksia.

Lietteen tyhjennysvälit

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä liete on poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Saostussäiliöistä, joita käytetään käymäläjätevesiä sisältävien jätevesien käsittelyyn, lietteenpoisto on tehtävä ensisijaisesti hyväksytyssä jätevesisuunnitelmassa esitetysti tai valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti edellä mainittua vuotuista vähimmäisvelvoitetta useammin.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintäänkerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä tarvittaessa.

Asumisessa syntyvän lietteiden tyhjennyksen voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätelautakunnalle.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa lietteenpoistoista.

Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet on toimitettava jätehuoltoviranomaisen osoittamiin vastaanottopaikkoihin tai käsiteltävä 30 pykälän mukaisesti.

Jätehuollon keskeyttäminen

Asumisessa syntyvän lietteiden kiinteistöittäisen jätehuollon voi keskeyttää, jos kiinteistö on käyttämätön. Keskeytystä haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen