Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Jätehuoltoon liittyminen

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Lahden seudun jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 10 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätehuoltomääräykset

Avfallshanteringsföreskrifterna

Liity jätteenkuljetukseen ottamalla yhteyttä jäteastioiden kiinteistökohtaista tyhjennys- ja kuljetuspalvelua tarjoavaan yritykseen: 

Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Jätteenkuljetusjärjestelmä

Toimialueella jätteenkuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä seuraavilla alueilla:

 • Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
 • Heinolan taajama-alue (biojäte)
 • Kärkölä (energia- ja sekajäte)
 • Orimattilan Artjärvi (energia- ja sekajäte)
 • Orimattilan keskustaajama (biojäte)
 • Sysmän haja-asutusalue (energia- ja sekajäte)

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Näillä alueilla jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Muissa kunnissa/alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot kiinteistöllä

 • Kiinteistökohtaiset jäteastiat (kotinouto): Kotinouto on ensisijainen tapa järjestää jätehuolto kiinteistöllä. Tällöin kiinteistöllä on joko omat tai jätteenkuljetusyritykseltä vuokratut jäteastiat. Astioita käyttävät vain kyseisen kiinteistön asukkaat. Kotinouto on mahdollista keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättä. Asiakkaan jätehuollon tila voi olla säännöllinen tyhjennysrytmi tai määräaikainen keskeytys. Lue lisää jätehuollon keskeyttäminen.
 • Yhteinen jäteastia (jätekimppa): jätekimpan voivat muodostaa asemakaava-alueella naapurikiinteistöt ja haja-asutusalueella esim. saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt.
  Lue lisää jätekimpasta.
 • Liittyminen aluekeräyspisteen asiakkaaksi: Tämä vaihtoehto on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa. Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella päivittäin syntyvät talousjätteensä vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kartonki-, lasi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Osassa Rinki-ekopisteitä kerätään myös kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä.

Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet pientaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa

Jäteastioiden tyhjennysvälit