Pientalot ja vapaa-ajan asunnot

Pientaloille ja vapaa-ajanasunnoille tulee muutoksia jätehuoltopalveluihin jätelain ja uudistuneiden jätehuoltomääräysten myötä. Muutokset pientaloille koskevat lajitteluvelvoitteita. Lue lisää muutoksista kampanjasivuiltamme:

Mikä jätehuollossa muuttuu?

Jätehuoltoon liittyminen

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

Kiinteistöjen on noudatettava toimialueen jätehuoltoviranomaisen, Lahden seudun jätelautakunnan, antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 9 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajitteluvelvoitteista, jäteastioiden tyhjennysväleistä ja jätteiden kuljetuksesta.

Jätehuoltomääräykset

Toimialueella sekajätteen kuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Osassa toimialueen kunnista on käytössä yhteisesti kilpailutettu, Salpakierron järjestämä sekajätteen kuljetus:

  • Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
  • Kärkölä (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan Artjärvi (energia- ja sekajäte)

Salpakierron järjestämän sekajätteen kuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Näillä alueilla jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Jätelain mukaisesti biojätteen ja muovi-, kartonki-, lasi- ja metallipakkausten kuljetukset siirtyvät kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusjärjestelmästä kunnan järjestämään, yhteisesti kilpailutettuun ja Salpakierron järjestämään jätteenkuljetukseen porrastetusti elokuusta 2023 alkaen. Myös pientaloilla on kuljetusten alettua mahdollisuus liittyä eri jätelajien erilliskeräykseen vapaaehtoisesti kuljetusten alettua. Lue lisää muutoksista.

Jätehuollon järjestämisen vaihtoehdot kiinteistöllä

  • Kiinteistökohtaiset jäteastiat (kotinouto): Kotinouto on ensisijainen tapa järjestää jätehuolto kiinteistöllä. Tällöin kiinteistöllä on joko omat tai jätteenkuljetusyritykseltä vuokratut jäteastiat. Astioita käyttävät vain kyseisen kiinteistön asukkaat. Kotinouto on mahdollista keskeyttää kiinteistön ollessa käyttämättä. Asiakkaan jätehuollon tila voi olla säännöllinen tyhjennysrytmi tai määräaikainen keskeytys. Lue lisää jätehuollon keskeyttäminen.
  • Yhteinen jäteastia (jätekimppa): jätekimpan voivat muodostaa asemakaava-alueella naapurikiinteistöt ja haja-asutusalueella esim. saman yksityistien varrella sijaitsevat kiinteistöt.
    Lue lisää jätekimpasta.
  • Liittyminen aluekeräyspisteen asiakkaaksi: Tämä vaihtoehto on käytössä vain kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla. Aluekeräyspisteen käyttäjäksi voi liittyä vain, jos kiinteistölle tai kiinteistökohtaiselle jäteastialle ei ole tietä tai tieyhteys on huono eikä kestä jäteauton painoa, eikä kiinteistöllä ole mahdollisuutta liittyä jätekimppaan tai perustaa jätekimppaa. Liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet ja jäteastian tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella päivittäin syntyvät talousjätteensä vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin.

Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet pientaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa

Jäteastioiden tyhjennysvälit