Lajitteluvelvoitteet pientaloissa

Pientaloilla (omakotitalo, paritalo, muu 1-4 huoneiston asuinkiinteistö), sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan:  energiajäte ja sekajäte.

Energiajätteen erilliskeräysvelvoite päättyy pientaloissa 1.7.2024. Pientalot voivat vaihtaa energiajäteastiansa muovipakkausten erilliskeräykseen halutessaan 1.8.2023 alkaen. Muovipakkausten erilliskeräys tilataan Salpakierron asiakaspalvelusta.

Jätelain ja Lahden seudun jätehuoltomääräysten mukainen biojätteen (ruokajäte) keräysvelvoite laajenee koskemaan yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia 1-4 huoneiston kiinteistöjä 1.7.2024 alkaen. Salpakierto Oy on yhteisesti kilpailuttanut ja järjestää biojätteen kuljetukset toimialueensa 9 kunnan alueella. Toimialueella biojätteen keräysvelvoitteen piiriin kuuluvat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Velvoitteen taajamarajaus on nähtävillä osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus olevasta karttaupotuksesta.Velvoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien tulee viimeistään 29.2.2024 mennessä ilmoittaa Salpakierrolle valitsemastaan tavasta järjestää kiinteistöllä biojätteen keräys. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kiinteistöllä on jo biojätteen keräys astiaan tai siellä kompostoidaan ja kompostoinnista on tehty ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle 1.1.2022 jälkeen. Lue lisäohjeet tästä kirjeestä.

Pientaloille suositellaan biojätteiden (ruokajäte) omatoimista kompostointia. Mahdollisuutta liittyä biojätteen erilliskeräykseen voi tiedustella alueella toimivalta kuljetusyritykseltä. Heinolan ja Orimattilan keskustaajamien alueella on biojätteen yhteisesti kilpailutettu jätteenkuljetus Salpakierron järjestämänä.  Näillä alueilla pientalokiinteistöt voivat liittyä biojätteen erilliskeräykseen ottamalla yhteyttä Salpakierron asiakaspalveluun.

Paperi kerätään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä. Pientalot, jotka sijaitsevat kerros- tai rivitaloalueella voivat halutessaan hankkia oman keräysastian myös paperille ja liittyä tuottajan paperinkeräykseen.

Kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkaukset viedään tuottajan järjestämiin Rinki-ekopisteisiin. Toimialueella sijaitsevat Rinki-ekopisteet löytyvät tuottajayhteisön verkkosivuilta rinkiin.fi .

Kesällä 2021 voimaan astunut uusi jätelaki tuo muutoksia pientalojen jätelajitteluun. Lue kampanjasivuiltamme, mikä jätehuollossa muuttuu ja löydä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. Karttaupotuksesta voit tarkistaa oman kiinteistösi kuulumisen erilliskeräyksen velvoitealueelle.