Taloyhtiöt

JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN

Vakituisen ja vapaa-ajan asumisen kiinteistön haltijan on järjestettävä kiinteistölleen jätehuolto. Tämä tarkoittaa päivittäin syntyvän talousjätteen keräyksen järjestämistä kiinteistökohtaisilla jäteastioilla tai yhteisillä jäteastioilla (jätekimppa) ja jäteastioiden tyhjennyksen tilaamista jätteenkuljetusyritykseltä.

 Jätteenkuljetusyritykset kunnittain

Kiinteistöjen on noudatettava Lahden seudun jätelautakunnan antamia jätehuoltomääräyksiä, jotka täydentävät jätelainsäädäntöä. Jätehuoltomääräykset ovat yhteneväiset toimialueen 9 kunnassa. Niissä määrätään mm. jätteiden lajittelusta ja keräyksestä sekä jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Jätehuoltomääräykset

Avfallshanteringsföreskrifterna 

JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄ

Toimialueella jätteenkuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Osassa toimialueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Asumisen jätehuoltoa koskevat jätehuoltomääräykset ovat täysin samat riippumatta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä seuraavilla alueilla:

  • Heinolan haja-asutusalue (seka- ja energiajäte)
  • Heinolan taajama-alue (biojäte)
  • Kärkölä (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan Artjärvi (energia- ja sekajäte)
  • Orimattilan keskustaajama (biojäte)

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla kuljetukset on kilpailutettu yhteisesti ja alueella urakoi kilpailutuksen voittanut kuljetusliike. Näillä alueilla jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun. Jätemaksuista päättää toimialueen jätehuollon viranomainen, Lahden seudun jätelautakunta. Lue lisää jätemaksuista.

Muissa kunnissa/alueilla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, missä kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Lajitteluvelvoitteet ja jäteastioiden tyhjennysvälit

Jätteet tulee lajitella niiden syntypaikalla.  Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen tulee lajitella päivittäin syntyvät talousjätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan. Huonekalut, sähkölaitteet, vaaralliset jätteet, rakennus- ja remonttijätteet ym. isot satunnaiset jätteet tulee toimittaa Salpakierto Oy:n vastaanottopaikkoihin.

Jätteiden lajitteluvelvoitteet taloyhtiössä

Jäteastioiden tyhjennysvälit