Kuva taloyhtiön jätekatoksesta, missä jäteastioita, joissa esimerkilliset lajitteluopasteet astiatarroineen.

Hyvä jätetila

Jätetila on tärkeä osa kiinteistöä. Se näkyy pihapiirissä ja luo mielikuvaa kiinteistön hoitamisesta. Jätekatos antaa huolitellun ilmeen koko pihapiirille, kun katos on liitetty istutuksien avulla pihapiiriin. Hyvin sijoitettu jätetila on turvallinen kaikille käyttäjilleen ja lisää kiinteistön arvoa. Siisti, valaistu ja ohjeistettu jätetila lisää lajittelua, jonka ansiosta jätehuoltokustannuksetkin pienenevät.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvan jätteen keräyksen järjestämisestä. Jätteen tuottajan on toimitettava tällainen jäte kiinteistönhaltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Jätehuoltomääräykset sanovat: 

jätetiloista ja kulkuväylistä:

 • Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä.
 • Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista.
 • Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.
 • Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle.
 • Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.
 • Keräyspaikka on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista.
 • Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus.
 • Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmanvaihtosta ja viemäröinnistä.
 • Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona.
 • Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä.
 • Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.
 • Keräysvälineet, jotka ovat käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteautolla on esteetön pääsy vähintään 10 metrin päähän.
 • Jäteastiat, jotka eivät ole kohtuudella käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään jäteastiat.

keräysvälineistä:

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Keräysvälineet tulee pitää kunnossa ja puhdistettava riittävän usein, biojäteastia vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.

Keräysvälineenä voidaan järjestetyssä jätteenkuljetuksessa käyttää:

 • Käsin siirrettävissä olevia kannellisia ja pyörällisiä jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaiteautojen koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja ovat voimassa olevien SFS-standardien mukaisia.
 • Kannellisia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä.
 • Vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.
 • Maahan upotettavia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä.
 • Poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Hyvän jätetilan suunnittelussa ja toteuttamisessa kannattaa huomioida…

Uutta jätetilaa, tai vanhaa oleellisesti muuttaessa, tulee selvittää rakennusvalvontaviranomaisilta toimenpideluvan tarpeellisuus ja rakentamiseen liittyvät määräykset kunnan alueella.

jätetilan sijoittaminen:

 • Riittävä paloturvallinen etäisyys rakennuksista on vähintään 8 metriä.
 • Pienkiinteistöjen jätekatos (kaksi astiaa) tulisi sijoittaa omalle tontille lähelle tienreunaa. Paloturvallinen etäisyys rakennuksista on vähintään 4 m.
 • Peruuttamista vältettävä tontilla, turvallinen kuljettajan ja asukkaan käyttää.
 • Etäisyys leikki- tai oleskelualueesta olisi hyvä olla vähintään 15 m, astioiden tyhjennys ei saa aiheuttaa vaaraa.

jätetila:

 • Haittaeläinten pääsyn estäminen.
 • Ilmoitustaulu helposti käytettävissä sekä selkeät opasteet ja ohjeistukset.
 • Jäteastioiden määrä ja jäteastioiden sijoittaminen tilaan.
 • Oviaukko riittävän leveä (150 cm), ovea auki pitävä mekanismi, mikäli jätekatoksessa on ovi.
 • Lukitseminen on suositeltavaa.
 • Jätetila ei ole säilytysvarasto.

keräysastiat:

 • Oikea astiakoko ja -määrä suhteessa käyttäjien määrään.
 • Sopiva astioiden tyhjennysrytmi. Jäteastioiden mitoitus on parasta tehdä asukasluvun, ei asuntojen määrän mukaan.
 • Jäteastioiden pyörällisyys, ehjät ja puhtaat astiat, puhtaus.
 • Jäteastioissa selkeästi ja ajantasaisin termein jätelajin nimi.

Hyvin sijoitettu ja asiallisesti varustettu jätetila on kaikkien turvallinen käyttää.

Tarjoamme taloyhtiöille jäteastioihin kiinnitettäviä jätelajitarroja sekä seinään kiinnitettäviä kuvallisia lajitteluohjeita helpottamaan lajittelua. Jäteastian kanteen on saatavilla tarroja: biojäte, energiajäte, sekajäte, kartonki, paperi, lasi, muovi ja metalli. Tarrojen koko on 10 x 29,5 cm. Säänkestävän laminaattikuvan koko on A3 : biojäte, energiajäte, sekajäte, kartonki, paperi, lasi, metalli ja muovi.

Tilaa oppaita ja esitteitä

Jätetilan kartoitus

Voit tulostaa käyttöön jätetilojen kartoitukseen soveltuvat lomakkeet. Tiedosto sisältää ohjeistuksen ja kartoituspohjan joko peruskartoitukseen tai useammin toistuvaan ylläpitokartoitukseen. Vastuut sovitaan yhteistyössä kiinteistön omistajan, huoltoliikkeen ja jätteenkuljetusliikkeen kanssa.

Jätetilakartoituslomake