kuvituskuva jätetila

Hyvä ja toimiva jätetila

Jätetila (jätekatos) on tärkeä osa kiinteistöä. Se näkyy pihapiirissä ja luo mielikuvaa hyvin hoidetusta kiinteistöstä. Hyvin sijoitettu jätekatos on turvallinen kaikille käyttäjilleen ja lisää kiinteistön arvoa.

Siisti, toimiva, hyvin valaistu ja ajanmukaisin ohjein varusteltu jätetila lisää lajittelua. Siistiä ja oikeaoppisesti rakennettua jätepistettä on miellyttävä käyttää ja se edistää jätteiden kierrätystä ja auttaa myös esimerkiksi tuholaisten torjunnassa. Lajittelun lisääntyessä jätehuoltokustannuksetkin pienenevät.

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, johon voidaan sijoittaa jätehuoltomääräysten mukainen riittävä määrä jäteastioita. Jätteen tuottajan on toimitettava tällainen jäte kiinteistönhaltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Jätetilan suunnittelu perustuu käyttäjien eli kiinteistöjen omiin tarpeisiin. Tarpeiden ohella suunnittelussa täytyy huomioida jätehuoltomääräykset sekä paloturvallisuusmääräykset (lue lisää).

Uutta jätetilaa suunniteltaessa tai vanhaa oleellisesti muutettaessa, tulee selvittää myös kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta toimenpideluvan tarpeellisuus ja rakentamiseen liittyvät määräykset kunnan alueella.

Isoissa kiinteistöissä saattaa olla tarkoituksenmukaista käyttää useita jätetiloja, jolloin jätteiden kuljetusmatka huoneistosta jätekatokseen ei muodostu kenellekään kohtuuttoman pitkäksi.

Jätteenkeräys tulee järjestää jätehuoltomääräyksissä hyväksytyillä jätteenkeräysvälineillä. Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan myös, mitä jätelajeja kiinteistöllä tulee kerätä.

Tutustu jätehuoltomääräysten jäteastioita koskeviin määräyksiin:

Jätehuoltomääräykset

JÄTETILAN MITOITUS KIINTEISTÖN TARPEISIIN

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. Jäteastioiden tyhjennys pitää aina pystyä suorittamaan sujuvasti ja työturvallisesti.

Kiinteistökohtaisina jäteastioina Salpakierron järjestämissä jätekuljetuksissa voidaan käyttää:

  • käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3 mukaisia, metallipantaisia jäteastioita ei hyväksytä
  • vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS-standardin 4417 mukaisella koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
  • maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
  • suurempien pahvien keräykseen soveltuvia rullakoita

Kiinteistökohtaisina jäteastioina ei saa käyttää jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä eikä pikakontteja.

Jäteastioiden mitoitustaulukko

Mitoitustaulukon astiamäärät ovat ohjeellisia. Jätteen määrään vaikuttaa asukasmäärän lisäksi asukasrakenne ja kiinteistön käyttötarkoitus. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttaa myös kiinteistön jätetilojen lukumäärä.

Kiinteistöllesi suositeltavan astiamäärän voit tarkistaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Skrollaa taulukkoa alareunasta vasemmalta oikealle nähdäksesi koko taulukon. Voit myös tarkastella taulukko avaamalla sen alta löytyvän excel-tiedoston:

Sekajäte Kartonkipakkaukset Muovipakkaukset Lasipakkaukset Metallipakkaukset Biojäte
Asukasmäärä kiinteistöllä Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk) Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk) Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk) Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk) Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk) Astiakoko litroina Astia-määrä Tyhjennys-kerrat viikossa Tyhjennys-väli (vk)
1-5 360 1 1 4 360 1 1 4 360 1 1 2 140 1 1 26 140 1 1 26 140 1 1 2
6-10 660 1 1 2 360 1 1 2 660 1 1 2 140 1 1 26 240 1 1 26 240 1 1 2
11-15 660 1 1 2 360 1 1 2 660 1 1 2 140 1 1 26 240 1 1 16 240 1 1 2
16-20 660 1 1 1 660 1 1 2 660 1 1 1 140 1 1 26 240 1 1 16 240 1 1 2
21-30 660 1 1 1 660 1 1 1 660 1 1 1 140 1 1 16 240 1 1 8 240 1 1 1
31-50 660 2 1 1 660 1 1 1 660 2 1 1 140 1 1 16 240 1 1 8 240 1 1 1
51-70 660 2 1 1 660 2 1 1 660 2 1 1 140 1 1 16 240 1 1 4 240 2 1 1
71-90 660 2 2 1 660 2 1 1 660 2 1 1 240 1 1 16 240 1 1 4 240 2 1 1
91-110 660 2 2 1 660 2 1 1 660 2 2 1 240 1 1 8 240 1 1 4 240 2 1 1
111-140 660 3 2 1 660 3 1 1 660 3 2 1 240 1 1 8 240 2 1 4 240 2 2 1
>150 660 4 2 1 660 3 2 1 660 3 2 1 240 1 1 4 240 2 1 4 240 2 2 1

 

Mitoitustaulukko excel

Uuden jätetilan suunnittelu ja mitoitus

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita. Eniten käytössä olevat ja useimmiten tyhjennettävät astiat olisi hyvä olla lähimpänä ovea. Tilankäytön kannalta paras muoto katokselle on suorakaide, jossa astioita on molemmilla puolilla kulkuväylää.

Alla on esimerkkikuvat jätekatoksen minimimitoitukseen taloyhtiöissä, joissa on vähintään 5 huoneistoa ja 6-15, 16-30 tai 31-50 asukasta:

kuvituskuva

kuvituskuva

kuvituskuva

Jäteastioiden mitat

Jäteastioiden mitat vaihtelevat jonkin verran astian valmistajasta riippuen. Salpakierron kuljetuksiin kuuluvilla kiinteistöllä saattaa olla käytössään omia jäteastioita.

Salpakierron toimittamien jäteastioiden mitat ovat seuraavat:

kuvituskuva

Astian koko Leveys cm Syvyys cm Korkeus cm
140 l 48 56 95
240 l 58 73 106
360 l 60 88 111
660 l 127 78 117

JÄTEASTIAN SIJOITTAMISTA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Kiinteistön jäteastia on sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu haittaa asumiselle, viihtyvyydelle ja turvallisuudelle.

Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne ovat saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos jäteastiat ovat aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Jäteastioille johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Jäteastiat on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista.

Jäteastioille tarkoitetussa tilassa on oltava riittävä valaistus. Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.

Jätehuonetta ei saa käyttää muuna varastona. Jäteastioiden viereen ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kerättäväksi kiinteistökohtaisessa jäteastiassa.

Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista.

Ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen. Painorajoitetuilla yksityisteillä tulee olla lisäkilpi Huoltoajo sallittu tai Ei koske jäteautoa tai jätteenkuljetuksen sallimisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti jätteenkuljetuksen asiakaspalveluun.

Koneellisesti tyhjennettävät isot jätesäiliöt on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee tyhjentämään ne esteettä.

Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu jätteen kotinoutopalvelun piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että lukitus voidaan avata jätteenkuljettajan sähköisellä jätehuoltoavaimella tai jätteenkerääjälle luovutetulla koodilla. Lukituksessa on käytettävä jätehuoltosarjaan sarjoitettua kaksoispesälukkoa.

Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan sähköinen jätehuoltoavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain.

Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Avainsäiliöön sijoitettu avain on kiinteistön haltijan vastuulla. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että avainsäilöön sijoitetulla avaimella voidaan avata vain jätetilaan johtavan reitin ovet ja portit eikä sillä ole mahdollista päästä kiinteistön muihin tiloihin.

Salpakierto tai muu jätteiden keräämisestä vastuussa oleva jätehuoltoyhtiö ei vastaa avaimen väärinkäytöstä aiheutuneista kustannuksista eikä välillisistä vahingoista. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta. Salpakierto vastaa sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnoinnista.

Toimialueella käytetään yhtenäisenä jätehuollon lukitusjärjestelmänä iLOQ S50 -avainjärjestelmää.  Jätehuollon sähköinen lukitusjärjestelmä on eri asia kuin kiinteistön asukkaiden käytössä oleva lukitusjärjestelmä. Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat käyttää edelleen omia nykyisiä avaimiaan jätetilojen avaamiseen. Jätepisteen lukitseminen ei ole jätehuoltomääräysten mukaan pakollista.

JÄTETILAN LAJITTELUA EDISTÄVÄ OHJEISTUS

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä toimialueen jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan kuljetusyrityksen nimi ja yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla. Jätelajimerkinnöistä vastaa keräysvälineen omistaja ja tyhjennyksestä vastaavan kuljetusyrityksen tiedoista kuljetusyritys. Jäteastian haltijan tiedoista kiinteistökohtaisessa kuljetuksessa vastaa kiinteistön haltija tai yhteisen jäteastian vastuuhenkilö.

Yli viiden huoneiston tai rakennuksen yhteiseen jäteastiaan tai sen välittömään läheisyyteen on asetettava selvästi nähtäville kerättävää jätelajia koskevat lajitteluohjeet.

Tarjoamme taloyhtiöille jäteastioihin kiinnitettäviä jäteastiatarroja ja katoksen seinään kiinnitettäviä kuvallisia lajitteluohjeita helpottamaan lajittelua.

Tilaa oppaita ja esitteitä

JÄTEASTIOIDEN KUNNOSSAPITO JA PESU

Jäteastian haltijan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistuksesta. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä ja kuormauskäsittelyn kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä.

Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. Jäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastia on pestävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Jätetilan kuntokartoitus

Voit tulostaa käyttöön jätetilojen kuntokartoitukseen soveltuvat lomakkeet. Tiedosto sisältää ohjeistuksen ja kartoituspohjan jätetilan peruskartoitukseen. Vastuut sovitaan yhteistyössä kiinteistön omistajan, huoltoliikkeen ja jätteenkuljetusliikkeen kanssa.

Jätetilakartoituslomake