kuvituskuva jätetila

Hyvä ja toimiva jätetila

Jätetila (jätekatos) on tärkeä osa kiinteistöä. Se näkyy pihapiirissä ja luo mielikuvaa hyvin hoidetusta kiinteistöstä. Hyvin sijoitettu jätekatos on turvallinen kaikille käyttäjilleen ja lisää kiinteistön arvoa.

Siisti, toimiva, hyvin valaistu ja ajanmukaisin ohjein varusteltu jätetila lisää lajittelua. Siistiä ja oikeaoppisesti rakennettua jätepistettä on miellyttävä käyttää ja se edistää jätteiden kierrätystä ja auttaa myös esimerkiksi tuholasten torjunnassa. Lajittelun lisääntyessä jätehuoltokustannuksetkin pienenevät.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava järjestettyyn jätehuoltoon kuuluvan jätteen keräyksen järjestämisestä. Jätteen tuottajan on toimitettava tällainen jäte kiinteistönhaltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Jätetilan suunnittelu perustuu käyttäjien eli kiinteistöjen omiin tarpeisiin. Tarpeiden ohella suunnittelussa täytyy huomioida jätehuoltomääräykset sekä paloturvallisuusmääräykset (lue lisää).

Uutta jätetilaa suunniteltaessa tai vanhaa oleellisesti muutettaessa, tulee selvittää myös kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta toimenpideluvan tarpeellisuus ja rakentamiseen liittyvät määräykset kunnan alueella.

Isoissa kiinteistöissä saattaa olla tarkoituksenmukaista käyttää useita jätetiloja, jolloin jätteiden kuljetusmatka huoneistosta jätekatokseen ei muodostu kenellekään kohtuuttoman pitkäksi.

Jätteenkeräys tulee järjestää jätehuoltomääräyksissä hyväksytyillä jätteenkeräysvälineillä. Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan myös, mitä jätelajeja kiinteistöllä tulee kerätä.

Tutustu jätehuoltomääräysten jäteastioita koskeviin määräyksiin:

Jätehuoltomääräykset

JÄTETILAN MITOITUS KIINTEISTÖN TARPEISIIN

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten. Jäteastian on sovelluttava siihen kerättävälle jätelajille ja sen koon on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää. Jäteastiat on mitoitettava siten, että ne ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Normaalin tyhjennysvälin harventamiseksi ei saa käyttää tarpeeseen nähden liian suuria jäteastioita. Jäteastioiden tyhjennys pitää aina pystyä suorittamaan sujuvasti ja työturvallisesti.

Kiinteistökohtaisina jäteastioina voidaan käyttää:

  • käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2 ja SFS-EN 840-3 mukaisia
  • kannellisia etukuormattavia jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä; − vaihtolavasäiliöitä, jotka on varustettu kulloinkin voimassa olevan SFS-standardin 4417 mukaisella koukku- tai vaijeritartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan
  • maahan upotettuja jätesäiliöitä, jotka tyhjennetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä
  • poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.
  • Kiinteistökohtaisina jäteastioina ei saa käyttää jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä.

Yleisimpien jäteastioiden ohjeellisia mittoja

Mitat vaihtelevat jonkin verran astian valmistajasta riippuen.

Astian koko Leveys mm Syvyys mm Korkeus mm
140 l 510 560 1080
240 l 600 720 1100
360-370 l 700 850 1100
660 l 1250 850 1250

 

Jäteastiat on sijoitettava niin, että ne ovat saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos jäteastiat ovat aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Jäteastioille johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Jäteastioille tarkoitettu tila on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Jäteastian siirtoväylän kaltevuuden ylittäessä 1:5 tai jos siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä siten, että ne aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, kiinteistön haltijan on huolehdittava, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Jäteastiat on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista.

Jäteastioille tarkoitetussa tilassa on oltava riittävä valaistus. Mikäli jäteastiat sijaitsevat jätehuoneessa, on huolehdittava riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.

Jätehuonetta ei saa käyttää muuna varastona. Jäteastioiden viereen ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kerättäväksi kiinteistökohtaisessa jäteastiassa.

Kiinteistön haltija vastaa jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen auraus ja liukkaiden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on selvitettävä keräyspaikan perustamismahdollisuudet kiinteistön välittömään läheisyyteen.

Koneellisesti tyhjennettävät isot jätesäiliöt on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee tyhjentämään ne esteettä.

JÄTETILAN LAJITTELUA EDISTÄVÄ OHJEISTUS

Jäteastiat on varustettava kanteen ja/tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella, jäteastiaan kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Jätelaji ilmoitetaan käyttämällä toimialueen jätehuoltomääräyksissä käytettyjä jätelajinimityksiä.

Jäteastiassa tulee olla sen tyhjentämisestä vastaavan kuljetusyrityksen nimi ja yhteystiedot. Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä, on lisäksi merkittävä jäteastian haltijan yhteystiedoilla. Jätelajimerkinnöistä vastaa keräysvälineen omistaja ja tyhjennyksestä vastaavan kuljetusyrityksen tiedoista kuljetusyritys. Jäteastian haltijan tiedoista kiinteistökohtaisessa kuljetuksessa vastaa kiinteistön haltija tai yhteisen jäteastian vastuuhenkilö.

Tarjoamme taloyhtiöille jäteastioihin kiinnitettäviä jäteastiatarroja ja katoksen seinään kiinnitettäviä kuvallisia lajitteluohjeita helpottamaan lajittelua. Materiaalit ovat maksullisia.

Tilaa oppaita ja esitteitä

JÄTEASTIOIDEN KUNNOSSAPITO JA PESU

Jäteastian haltijan on huolehdittava jäteastioiden huollosta, kunnossapidosta ja puhdistuksesta. Jäteastiat on pidettävä asianmukaisessa kunnossa siten, että ne ovat jatkuvasti tiiviitä ja kuormauskäsittelyn kestäviä. Erityisesti jäteastian kannen kiinnitys tulee varmistaa, jotta se ei irtoa konekuormauksen yhteydessä.

Jäteastiat eivät saa aiheuttaa terveydellistä haittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eivätkä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. Jäteastian haltijan on huolehdittava biojäteastian pesusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Jätetilan kartoitus

Voit tulostaa käyttöön jätetilojen kartoitukseen soveltuvat lomakkeet. Tiedosto sisältää ohjeistuksen ja kartoituspohjan joko peruskartoitukseen tai useammin toistuvaan ylläpitokartoitukseen. Vastuut sovitaan yhteistyössä kiinteistön omistajan, huoltoliikkeen ja jätteenkuljetusliikkeen kanssa.

Jätetilakartoituslomake