Tietosuojaseloste arvonnat, kyselyt, kilpailut ja tapahtumat

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Rekisterinpitäjä: Salpakierto Oy
Osoite: Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Puhelin: 03 871 1710
Y-tunnus: 0937458-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: viestintäpäällikkö Hanna Bergman tai kehityspäällikkö Kimmo
Sähköpostiosoite: tietosuoja@salpakierto.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Kilpailuun tai arvontaan osallistumisen, kyselyyn vastaamisen tai tapahtumaan/tilaisuuteen/kurssille ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilö- ja yhteystietoja käytetään voittajien valintaan/palkinnon arvontaan, palkintojen/palkkioiden perille toimittamiseen tai niiden maksamiseen sekä tapahtuman osallistujatietojen hallintaan. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolainsäädäntöön. Laki velvoittaa siis tiettyyn säilytysaikaan, jota ei voi ohittaa. Rekisteriä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia ja siellä käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero

Kilpailuun ja arvontaan osallistuneiden yhteystiedot hävitetään arvonnan, kilpailun tai kyselyn päättymisen jälkeen. Tapahtumaan osallistuneiden tiedot hävitetään tapahtuman päättymisen jälkeen tapauksissa, joissa osallistujien tietoja ei ole tarpeen säilyttää muusta vaaditusta syystä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

YHTEYDENOTOT

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut kysymykset tästä tietosuojailmoituksesta ja muut yhteydenotot voidaan tehdä myös sähköpostilla tietosuoja@salpakierto.fi.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 15.5.2024.