Tietosuojaseloste asiakasrekisteri

Rekisterin nimi

Salpakierto Oy:n asiakasrekisteri

Yleistä

Salpakierto Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä Rekisteri) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 16.6.2023.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Salpakierto Oy
Osoite: Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Puhelin: 03 871 1710
Y-tunnus: 0937458-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Kimmo Rinne
Sähköpostiosoite: tietosuoja@salpakierto.fi

Kenen henkilötietoja keräämme?

Rekisterissämme käsittelemme asiakkaidemme ja yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja.

Minkä tyyppisiä tietoja keräämme?

Rekisteröidyiltä tallennetaan seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilö- tai y-tunnus
 • mahdolliset yhteyshenkilöt (mm. asioidenhoitaja, isännöitsijä) ja heidän nimensä, osoitteensa sekä sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa
 • asiakkaan / maksajan laskutustiedot, maksutilannetiedot
 • palvelun kohteena olevan kiinteistön nimi- ja osoitetiedot, pysyvä rakennustunnus, kiinteistötunnus, rakennuksen käyttötarkoitus, käytössäolotilanne, huoneistojen lukumäärä, viranomaispäätösten tiedot sekä näihin liittyen mahdolliset lisätiedot
 • sopimustiedot sekä vanhan laskutusperusteen tiedot

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Rekisteriin kuuluvia henkilötietoja saamme seuraavista lähteistä: ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esim. kuljetussopimuksen solmimisen yhteydessä saadut henkilötiedot, yhteydenottopyynnöt verkkosivujemme kautta) sekä asiakkaan edustaman yrityksen ja Salpakierron välisistä asiakassopimuksista. Lisäksi saamme tietoja asiakkaistamme Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä sekä muilta asiakassuhteen hoitamiseen liittyviltä yhteistyökumppaneilta tai heidän palveluistaan (esim. kiinteistö- ja rakennusrekisteri, omistajakuntien kiinteistörekisteri, postin osoitepalvelu sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä).

Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojen käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva sopimussuhde Salpakierto Oy:n kanssa tai Lahden seudun jätelautakunnan hyväksymä jätehuollon perusmaksu. Näitä ovat mm. sopimuksen tai viranomaisen hyväksymän jätehuollon perusmaksun täytäntöönpano. Teemme myös asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä tarvittaessa voimme koota tilastoja, jotka sisältävät henkilötietoja. Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietoja yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tällä hetkellä yhteistyökumppaneitamme ovat Lowell Suomi Oy (perintä) ja VitecTietomitta (konesalipalvelut).

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietoja vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Salpakierto Oy:n ulkopuoliseen käyttöön. Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa vain viranomaisille ja poliisille: kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Tällä hetkellä käytössä olevassa asiakastietojärjestelmässä henkilötiedot säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista. Henkilötietoja voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Salpakierto Oy säilyttää sopimukset arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamista sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on aina myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Manuaalista aineistoa säilytetään lukkojen takana. Digitaalisesti käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, roolin mukaisten käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Salpakierto Oy:n määrittelemät henkilöt, jotka ovat Salpakierto Oy:n palveluksessa, sekä Salpakierto Oy:n toimeksiannosta asiakasrekisterin ja siihen liittyvien tietojärjestelmien ylläpitämiseen tai kehittämiseen osallistuvat kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanan avulla.

Yhteydenotot

Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai Salpakierto Oy:n verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai kirjallisesti osoitteeseen:

Salpakierto Oy
Kimmo Rinne
Sapelikatu 7
15160 Lahti

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.