Tietosuojaseloste kameravalvontajärjestelmä

1. Rekisterin nimi

Salpakierto Oy:n kameravalvonta rekisteri.

2. Yleistä

Salpakierto Oy on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietoja, joita keräämme kameravalvontarekisteriimme (jäljempänä Rekisteri) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käsittelemme ja keräämme henkilötietoja, ja kuinka varmistamme, että laissa asetetut edellytykset henkilötietojen turvalliselle käsittelylle ja henkilöiden yksityisyyden suojalle täyttyvät.

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia ja haluamme kehittää liiketoimintaamme jatkuvasti. Siksi pidätämme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 27.5.2024.

3. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Salpakierto Oy
Osoite: Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Y-tunnus: 0937458-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa sähköpostiosoite: tietosuoja@salpakierto.fi

4. Kenen henkilötietoja keräämme?

Rekisterissämme käsittelemme tietoja henkilöistä, jotka ovat liikkuneet tai liikkuvat alueilla, joilla on meidän hallinnoimaamme kameravalvontaa.

5. Mitä henkilötietoja keräämme?

Kameravalvontatallenteet sisältävät tietoja kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

6. Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Keräämme ja tallennamme kameravalvonnan avulla tietoja seuraavissa toimipaikoissa valvontakamerajärjestelmän kautta:

 • Kujalan käsittelykeskuksessa,
 • Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden (Pilleri), Orimattilan ja Padasjoen lajitteluasemilla.

Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä toimipisteissä, joissa kameravalvontaa käytetään. Kameravalvontaa koskevat ilmoitukset ovat näkyvillä niissä tiloissa ja niillä alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

7. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme. Kameravalvonnan toteuttamisen yhteydessä oikeutettu etu on ennen kaikkea jokin seuraavista:

 • Kiinteistöjen sekä asiakkaisen, työntekijöiden ja muiden alueella vierailevien, sekä yleisen turvallisuuden varmistaminen
 • Asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden alueella vierailevien oikeusturvan varmistaminen
 • Järjestyksenpidon varmistaminen
 • Salpakierron omaisuuden suojaaminen

Kameravalvonnan avulla kerättyjä henkilötietoja käsitellään järjestyksenpidon ja turvallisuuden varmistamiseksi; alueella tapahtuneiden epäiltyjen tai tiedettyjen rikos-, väärinkäytös-, vahinko- tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi; tuotantoprosessien asianmukaisen toi-minnan valvomiseksi; omaisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuutta, tuotantoprosessia tai omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme toimittaa tietojasi viranomaisille, mikäli lainsäädäntö velvoittaa meitä luovuttamaan tiedot, jos se on tarpeen esimerkiksi petoksen tai muun laittoman toimen ehkäisemiseksi tai tutkimiseksi. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös muille tahoille toimivaltaisen tuomiois-tuimen määräyksestä. Perustellusta syystä tietoja voidaan luovuttaa myös toimipisteiden muille toimijoille sopimuksesta.

Tietoja siirtäessä huolehdimme tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Henkilötietojen siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Kuvatallenteita säilytetään tallentimilla maksimissaan 45 vuorokautta, jonka jälkeen ne pois-tuvat automaattisesti. Erityisen syyn vuoksi rekisterin osia (tallenteita) voidaan säilyttää pidempäänkin.

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tieto-suojaselosteen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamista sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on aina myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

 • Manuaalista aineistoa säilytetään lukkojen takana.
 • Digitaalisesti käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
 • Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, roolin mukaisten käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla.
 • Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään salasanalla suojattuna tallentimen kovalevyllä
 • Henkilötietoihin pääsy on rajattu käyttöoikeuksin siten, että tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 • Henkilökunta on koulutettu ja ohjeistettu henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.
 • Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.
 • Jos turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti kielteinen vaikutus rekisteröityjen tietosuojaan, ilmoitamme loukkauksesta mahdollisimman pian toimivaltaisille viranomaisille sekä asianomaisille rekisteröidyille, jos so-vellettava tietosuojalainsäädäntö tätä edellyttää.

13. Yhteydenotot

Voit tehdä kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tietosuoja@salpakierto.fi.