Tietosuojaseloste viestinnän sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Salpakierto Oy
Osoite: Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Puhelin: 03 871 1710
Y-tunnus: 0937458-6
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: viestintäpäällikkö Hanna Bergman tai kehityspäällikkö Kimmo
Sähköpostiosoite: tietosuoja@salpakierto.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kohdennetun ajankohtaisviestinnän (mediatiedotteet, tiedotteet, uutiskirjeet) sekä tapahtumakutsujen lähettäminen yhtiön sidosryhmille.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tai henkilön suostumukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia ja siellä käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio/toimi
  • Kunta
  • Osoite

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä tarpeellisen ajan. Kuntien luottamustoimissa toimivien henkilötiedot säilytetään rekisterissä kuluvan toimikauden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään organisaatioilta tai niiden verkkosivuilta, yhtiön asiakasrekisteristä tai henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut kysymykset tästä tietosuojailmoituksesta ja muut yhteydenotot voidaan tehdä myös sähköpostilla tietosuoja@salpakierto.fi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 8.5.2024.