99,5 % yhdyskunta­jätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana

Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 51,7 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 47,8 %.

 

Lue lisää

Jätehuollon tekijät

Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2023 pitkään suunnitellut ja valmistellut pakkausjätteiden kuljetusurakat käynnistyivät porrastetusti alueellamme. Kuljetusten siirtyminen yhtiömme tehtäväksi mahdollistaa meille paremmat edellytykset tarjota asiakkaille helppoja ja uusia palveluita kierrätyksen parantamiseksi.

Henkilöstö ja hallinto

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2023 lopussa oli 53 henkilöä, joista määräaikaisia oli 6 henkilöä. Yhtiö tarjosi työharjoittelupaikkoja alan opiskelijoille sekä palkkasi koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi vuonna 2023 muodostui 4,3 asteikolla 1-5.

Yhtiön kuusi palvelevaa lajitteluasemaa sijaitsevat Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Orimattilassa ja Padasjoella

Lajitteluasemia käytti vuoden aikana noin 172 600 asiakasta. Kävijämäärä laski edelleen hieman huippuvuosien 2020-2021 lukemista.

Lajitteluasemilla otettiin jätteitä vastaan kaikkiaan noin 26 500 tonnia.

 

Lue lisää

Jäte­huolto on ilmasto- ja ympäristötekoja

Yhtiö vastaanotti yhteensä 91 700 tonnia jätettä

Kokonaisjätemäärä oli hieman edellisvuotta pienempi. Lietteitä vastaanotettiin edellisvuotta enemmän, sen sijaan seka- ja energiajätteitä sekä loppusijoitettavia jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän.

Kehittyvä jätehuolto

Yhtiön ulkoiset ja sisäiset kehityshankkeet ovat olennainen osa yhtiön strategian toteutusta. Päämääränä on vahvistaa toimintojen kustannustehokkuutta, parantaa palvelujen laatua sekä luoda perusta uusille liiketoimintamalleille.

Tavoitteet ja toiminnan ohjaaminen

Yhtiön strategiaa tavoitteineen tarkastellaan ja päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan yhtiön tarpeita ja toimintaympäristöä.

Yhtiön liikevaihto oli 14,69 milj. euroa, joka oli noin 3,9 % vähemmän kuin edellisvuonna

Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,6 milj. euroa, joka oli noin 9,6 % edellisvuotta alhaisempi. Pääosa yhtiön toiminnan tuotoista saatiin lakisääteisten palvelujen tuottamisesta, noin 14,0 milj. euroa (91,4 % tuotoista).

Lue lisää

Salpakierto palvelee

Kattava palvelu­verkosto

Jätteiden vastaanottopalveluita voivat käyttää kaikki toimialueen vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat kuntarajoista riippumatta. Vastaanottopalvelut rahoitetaan jätehuollon perusmaksulla, lajitteluasemien jätemaksuilla sekä hyötyjätteiden myyntituloilla.

Kierrätysvalmennusta kaiken ikäisille

Kierrätysvalmennusta tuotetaan asukkaille monikanavaisesti ja -muotoisesti erilaisissa neuvonta- ja yleisötilaisuuksissa, puhelimitse, erilaisten neuvonta-aineistojen ja -kampanjoiden muodossa, verkossa sekä sosiaalisessa mediassa. Asiakaskohtaamisia kasvokkain oli vuoden 2023 aikana kaikkiaan lähes 10 000.

Asumisen jätehuollon järjestäminen toimialueella

Vuosi 2023 oli muuttuvien jätehuollon palvelujen aikaa, kun uudistuneen jätelain siivittämänä kiinteistökohtaiset lajitteluvelvoitteet tiukentuivat ja bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten siirtymä yhteisesti kilpailutettuihin tyhjennyksiin ja yhtiön järjestämäksi alkoi.

Vastuullisuuden näkökulmia yhtiön toiminnassa ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu ja asiakasvastuu

Yhtiön vastuullisuustyön perustana ovat yhtiön strategia, arvot, toimintapolitiikka, ympäristölupa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattorit, Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus sekä Lahti-konsernin vastuullisuusnäkökulmat.

Lue lisää