Vastuullisuus

Salpakierto Oy on ympäristöalan yritys, jonka toiminta on ympäristöluvan alaista. Yhtiö on vuosien varrella investoinut yli 40 milj. eurolla jätehuoltoon, ympäristöhaittojen ehkäisyyn, kiertotalouden edistämiseen ja työsuojeluun.

Tehdäksemme näkyväksi työtämme ympäristön hyväksi ja edistääksemme hiilineutraalia yhteiskuntaa, resurssiviisasta taloutta ja luonnon kantokykyä kunnioittavia elämäntapoja, olemme tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen, pitkän aikavälin lupaus tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Yhteiskuntasitoumuksessa olemme sitoutuneet seuraaviin mitattaviin toimenpiteisiin:

  • Käytämme yhtiön toimipaikoissa vain uusiutuvaa energiaa
  • Tehostamme ympäristöystävällistä energiantuotantoa ja energiaomavaraisuutta Kujalan käsittelykeskuksessa
  • Yhdyskuntajätteen materiaalihyötykäytön kasvattaminen: Kierrätysasteen nosto 65 %:iin vuoden 2035 loppuun mennessä
  • Järjestämissämme kokouksissa ja tilaisuuksissa käytämme ja suosimme suomalaista ja lähiruokaa

Ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa meille ympäristöasioiden huomioimista kaikessa toiminnassamme. Ennaltaehkäisemme, vähennämme ja seuraamme haitallisia ympäristövaikutuksia ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Tavoitteenamme on kehittää jätehuoltoa vastaamaan alati lisääntyviin kiertotalouden haasteisiin luonnonvarojen käytössä ja ympäristönsuojelussa.

Kiertotalouden edistäminen

Jätehuollossa kiertotalous tarkoittaa, että erilaisista jätevirroista otetaan jätteenkäsittelyn prosesseissa talteen kaikki uusioraaka-aineeksi kelpaava materiaali neitseellisten raaka-aineiden säästämiseksi.

Yhtiön kautta kulkeneesta yhdyskuntajätteestä hyödynnetään vuosittain lähes 100 %. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina kierrätettävän jäteraaka-aineen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista. Materiaalikierrätyksen osuutta pyritään lisäämään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti paremman lajittelun ja jätteenkäsittelyprosessien kehittämisen keinoin. Tavoitteena on valmistaa jätteestä raaka-aineita teollisuudelle, vähentää jätteen energiahyödyntämistä ja tehdä loppusijoitukseen ohjatun jätteen osuudesta lähes olematon.

Edistämme resurssiviisautta ja kiertotaloutta jakamalla luotettavaa ja ympäristöä säästävään toimintaan innostavaa tietoa asiakkaillemme. Asiakkaitamme ovat toimialueemme asukkaat ja yritykset. Järjestämme mm. neuvontatilaisuuksia, kampanjoita, koulutuksia ja tapahtumia. Jaamme tietoa uutiskirjeissä, verkkopalvelussa ja sosiaalisessa mediassa. Tuotamme oppaita ja opetusmateriaaleja. Autamme toimialueemme asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta omassa arjessaan.

Energiaomavaraisuus ja uusiutuvan energian käyttö

Yhtiön kaikissa toimipaikoissa käytetään ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Energiatehokkuutta on parannettu mm. uusimalla Kujalan käsittelykeskuksen valaistusta sekä optimoimalla kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien ohjausta. Yhtiön käytössä olevat autot ovat pääosin biokaasukäyttöisiä.

Energiaomavaraisuutta on tavoitteena lisätä ja keinoja selvitetään. Omavaraisuuden lisäämiseksi käsittelykeskuksessa on jo otettu käyttöön aurinkovoimaloita.

Kaatopaikkakaasua on kerätty talteen Kujalan suljetulta loppusijoitusalueelta vuodesta 2002 lähtien. Talteen saatu kaatopaikkakaasu hyödynnetään energiaksi.

Käsittelykeskuksen hajut, haittaeläimet ja vesienkäsittely

Hajuseurantaa tekee päivittäin lähialueen kotitalouksista koostuva ”hajuraati”. Hajujen seurannassa käytössä on myös Enwin TOM -hajumallinnusjärjestelmä. Järjestelmän avulla seurataan hajujen reaaliaikaista leviämistä ympäristöön karttapohjalla.

Loppusijoitusalueiden suotovedet ohjataan Kujalan käsittelykeskuksessa ja Heinolan suljetulta loppusijoitusalueelta jätevedenpuhdistamolle ja Hollolan suljetulta loppusijoitusalueelta maasuodatuksen kautta maastoon.

Jätteen käsittely houkuttelee haittaelämiä, joista seurannassa ovat etenkin lokit, varislinnut ja rotat. Haittaeläimiä kuten lokkeja, varislintuja ja rottia torjutaan vastaanottamalla laitosmaisesti käsiteltävät jätteet sisätiloihin. Lintutarkkailija laskee lintujen määrän viikoittain. Jyrsijöitä torjutaan säännöllisillä myrkytyksillä ja infran hoidolla.

Lue lisää Kujalan käsittelykeskuksen toiminnoista täällä.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille mm. henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja yhtiön yhteiskunnallista tehtävää julkisen palvelun toteuttajana. Haluamme tarjota henkilöstölle terveellisen ja turvallisen työympäristön ja taata henkilöstön työkyvyn. Työympäristöä pyritään parantamaan jatkuvasti ennakoivalla ja korjaavalla toiminnalla.

Huolehdimme sosiaalisesta vastuustamme myös tarjoamalla lajitteluasemilla harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja ja tekemällä yhteistyötä työllisyyttä edistävien tahojen kanssa.

Teemme myös runsaasti yhteistyötä päiväkotien ja oppilaitosten kanssa erityisesti ympäristökasvatukseen liittyen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuullisuus merkitsee, että huomioidaan toiminnan taloudelliset vaikutukset yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Asukkaiden jätemaksut pyritään pitämään mahdollisimman edullisina.