Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2022 on valmistunut

30.03.2023

Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2022 on julkaistu ja kertomukseen voi tutustua täällä.

Katsaus summaa yhteen yhtiön toiminnan tärkeimmät tapahtumat ja tunnusluvut toimintavuodelta 2022. Kertomuksessa läpikäytyjä aihesisältöjä ovat mm. yhtiön palvelut, meneillään olevat kehityshankkeet, Kujalan käsittelykeskuksen laitosten, vastaanotto- ja käsittelytoimintojen tunnusluvut, ympäristötunnusluvut sekä yhtiön talous- ja henkilöstötunnusluvut. Kertomuksessa esitellään myös vastuullisuusmittaristo.

Yhtiö vastaanotti yhteensä 94 600 t jätettä vuonna 2022 ilman puhtaita maa-aineksia. Pääosa jätteistä vastaanotettiin Kujalan käsittelykeskuksessa, jossa jätteitä välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan. Kokonaisjätemäärä oli edellisvuotta pienempi. Määrää pienensi osaltaan Sysmän irtautuminen yhtiöstä 17.9.2022. Lisäksi erityisesti seka-, energia- ja puujätteitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän.

Yhdyskuntajätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli 72 %. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä (68 200 t) pieneni edellisvuoteen nähden erityisesti seka- ja energiajätteen osalta. Jätemäärää pienensi myös osaltaan Sysmän irtautuminen yhtiöstä 17.9.2022. Haravointijätteiden määrä kasvoi. Materiaalihyötykäyttöön meni tonneina hieman pienempi määrä kuin edellisenä vuonna, mutta materiaalihyötykäyttöaste nousi, koska polttoon meni edellisvuotta vähemmän jätettä.

Yhdyskuntajätteen laskentatapaa myös tarkennettiin vastaamaan jätelain tarkoitusta: pientuojien rakennusjätteitä kuten kestopuita, puujätteitä ja kaakeleita ei enää lasketa yhdyskuntajätteeseen. Sekajätteen polttamisen jälkeen kuonasta erotellut metallit ja PALPAn palautusjärjestelmän kautta kierrätykseen toimitettujen pullojen ja tölkkien määrä laskettiin mukaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteeseen. Tilastot korjattiin myös aiemmilta vuosilta. Koko toimialueella yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 99,5 % – materiaalihyötykäyttöön ohjattiin 51,0 % ja energiana hyödynnettiin 48,5 %.

Lajitteluasemien kävijämäärät normalisoituivat edellisten koronavuosien aikaisista huippulukemista. Kävijämäärät ovat kuitenkin edelleen korkeat ja seitsemän lajitteluaseman palveluita käytti vuoden aikana noin 187 000 asiakasta. Lajitteluasemilla otettiin jätteitä vastaan kaikkiaan noin 28 429 tonnia.

Yhtiön eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi vuonna 2022 muodostui 4,4 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin/täysin samaa mieltä ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti/täysin eri mieltä).

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli 54 henkilöä.

Kierrätysvalmennusta annettiin 301 tilaisuudessa ja niissä tavoitettiin kasvokkain noin 9800 henkilöä.

Yhtiön liikevaihto oli 15,3 milj. euroa, joka oli noin 2,2 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,1 milj. euroa, joka oli noin 2,2 % edellisvuotta alhaisempi. Ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihto oli 6,2 milj. euroa, pudotusta edellisvuoteen verrattuna noin 2,4 %.

Tutustu tästä kertomukseen