Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2023 on julkaistu

02.04.2024

tummanharmaita jätepönttöjä rivissä jätekatoksessa

Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2023 on julkaistu ja kertomukseen voi tutustua täällä.

Katsaus summaa yhteen yhtiön toiminnan tärkeimmät tapahtumat ja tunnusluvut toimintavuodelta 2023. Kertomuksessa läpikäytyjä aihesisältöjä ovat mm. yhtiön palvelut, meneillään olevat kehityshankkeet, Kujalan käsittelykeskuksen laitosten, vastaanotto- ja käsittelytoimintojen tunnusluvut, ympäristötunnusluvut sekä yhtiön talous- ja henkilöstötunnusluvut. Kertomuksessa esitellään myös vastuullisuusmittaristo.

Yhtiö vastaanotti yhteensä 91 700 t jätettä. Pääosa jätteistä vastaanotettiin Kujalan käsittelykeskuksessa, jossa jätteitä välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan. Kokonaisjätemäärä oli hieman edellisvuotta pienempi. Lietteitä vastaanotettiin edellisvuotta enemmän, sen sijaan seka- ja energiajätteitä sekä loppusijoitettavia jätteitä vastaanotettiin edellisvuotta vähemmän.

Yhdyskuntajätteen osuus kokonaisjätemäärästä oli 68 %. Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä (62 650 t) pieneni edellisvuoteen nähden erityisesti seka- ja energiajätteen osalta.

Toimialueen yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli 99,5 % – materiaalihyötykäyttöön ohjattiin 51,7 % ja energiana hyödynnettiin 47,8 %.

Lajitteluasemilla kävi noin 172 000 asiakasta, joista hieman yli 90 000 asiakasta kävi Lahden lajitteluasema PILLERIllä. Kävijämäärä laski hieman edellisestä vuodesta. Asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä lajitteluasemien palveluihin. Lajitteluasemilla otettiin vuonna 2023 jätteitä vastaan kaikkiaan noin 26 595 tonnia.

Yhtiön järjestämissä jätteenkuljetuksissa tapahtui suuria muutoksia vuonna 2023, kun elokuussa yhtiö aloitti muovipakkausten keräyksen ja lokakuussa kartonkipakkausten keräyksen koko toimialueella. Kiinteistökohtainen jätteen keräys on yhden tai useamman kiinteistön yhdessä käyttämä palvelu. Jäteastia(t) tyhjennetään vähintään jätehuoltomääräysten mukaisilla tyhjennysväleillä. Kiinteistökohtaisia kotinoutoasiakkaita oli n. 9500 ja jäteastioiden tyhjennyksiä tehtiin yhteensä noin 226 000, joka oli lähes tuplasti enemmän kuin edellisenä vuotena. Vaikka keräysten aloituksessa esiintyikin monenlaisia haasteita, kuljetusyksikkömme ammattitaitoinen henkilöstö sekä urakoitsijamme selvisivät erinomaisesti ja pystyivät saavuttamaan kuljetusten toimitusvarmuudeksi yli 92 %.

Yhtiön eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi muodostui 4,3 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin/täysin samaa mieltä ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti/täysin eri mieltä).

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2023 lopussa oli 53 henkilöä.

Neuvontatilaisuuksia toteutui 279 kappaletta ja niissä tavoitettiin kasvokkain lähes 10 000 toimialueen asukasta

Yhtiön liikevaihto oli 14,69 milj. euroa, joka oli noin 3,9 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,6 milj. euroa, joka oli noin 9,6 % edellisvuotta alhaisempi. Vuonna 2023 pääosa yhtiön toiminnan tuotoista saatiin lakisääteisten palvelujen tuottamisesta, noin 14,0 milj. euroa (91,4 % tuotoista). Muun toiminnan tuotot olivat noin 1,3 milj. euroa (8,6 % tuotoista).

Tutustu vuosi- ja ympäristökatsaukseen 2023