Jätelain muutos – mitä se tarkoittaa?

26.11.2018

Päijät-Hämeen Jätehuolto tarjoaa edelleen jätehuoltopalvelut omistajakunnilleen ja omistajakuntien yhteisöille

Laki jätelain muuttamisesta (445/2018) on annettu 13.6.2018. Vuoden vaihteessa voimaan astuvat jätelain muutokset eivät käytännössä vaikuta Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) omistajakuntien jätehuoltopalveluihin, vaan PHJ vastaa jatkossakin kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. PHJ vastaa edelleen asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon lisäksi myös liikehuoneistossa syntyvästä yhdyskuntajätteestä silloin, kun jätteet kerätään yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden kanssa.

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin toimintaa sekä kunnan osallistumista kuntien yhteistoimintaan (mm. kuntayhtymät ja yhteinen toimielin). Kunnan toimintaan lukeutuvat lisäksi kuntien yhdessä omistamat yhteisöt, joissa kunta käyttää yhdessä muiden kuntien kanssa määräysvaltaa. Siten PHJ vastaanottaa edelleen kaikkien Lahti-konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä kuntayhtymien, kuten Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) yhdyskuntajätteet kunnanvastuujätteenä.

Jätelain muutoksen myötä yhtiön vastuulta poistuu yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja yksityisessä koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa kuten seurakunnissa ja valtion virastoissa syntyvä yhdyskuntajäte. Näiden tahojen jätehuollon järjestämisestä vastaa tulevaisuudessa jätteen haltija. Näiden julkisten toimijoiden tulee siis jatkossa kilpailuttaa yhdyskuntajätteen jätehuoltopalveluhankintansa hankintalain säännösten mukaisesti. PHJ:n tarjoamat jätehuoltopalvelut em. tahoille lasketaan osaksi PHJ:n markkinaehtoista toimintaa, jos jätteenhaltija ei pyydä palvelua PHJ:lta muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi. Jätteenhaltijan pyytäessä palvelua PHJ:lta on kyse toissijaisesta kunnan vastuusta.

Markkinaehtoisen toiminnan laajuus

Jätelakiin on lisätty uusi 145 a §, joka koskee jätehuoltoalan markkinaehtoisia palveluita. Koska PHJ on omistamiensa kuntien hankintalain mukainen sidosyksikkö, sen markkinaehtoisen toiminnan osuus vuosittaisesta liikevaihdosta voi olla lain mukaan enintään 10 %. Tämä jätehuoltoa koskeva ulosmyyntiraja on voimassa vuoden 2029 loppuun saakka. PHJ:n markkinaehtoisen toiminnan laajuus oli tilinpäätöksessä 2017 9,8 % liikevaihdosta.

Lain voimaantulo ja siirtymäsäännös

Laki tulee voimaan 1.1.2019. Siirtymäsäännöksen mukaan kunta, jossa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, voi jatkaa ennen lain voimaantuloa tehdyn kuljetussopimuksen mukaista jätteenkuljetusta myös sen vastuun piiristä pois siirtyvän jätteen osalta sopimuksen voimassaolon ajan, mutta kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan muutoksen voimaantulosta. PHJ:n alueella tämä siirtymäsäännös koskee kilpailutettuja kuljetuksia Orimattilassa, Kärkölässä, Sysmässä ja Heinolassa. Lakimuutoksella ei ole vaikutusta asumisen jätteiden kuljetuksiin em. alueilla.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180445