Yritysvaikutusten arviointi

Uuden jätelain mukanaan tuomien jätekuljetuksiin kohdistuvien muutosten johdosta on käynnistetty yritysvaikutusten arviointimenettely, jolla halutaan selvittää muutoksen vaikutuksia toimialueella toimiviin kuljetusyrityksiin.

Uuden lain myötä kaikkien erilliskerättävien jätelajien kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien kilpailutettaviksi. Kilpailutuksen hoitaa Salpakierto Oy:n toimialueella Salpakierto Oy. Keskitetty kilpailutus koskee biojätteen ja pakkausjätteiden (muovi, kartonki, metalli, lasi) kuljetuksia asuinkiinteistöiltä jätteenkäsittelyyn.

Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia tehdään markkinavuoropuhelun, kuljetusurakoitsijoille kohdennetun kyselykartoituksen sekä muille yhteistyö- ja sidosryhmätahoille toteutettavan kyselyn avulla.