Siirtyvien jätekuljetusten yritysvaikutuksia on arvioitu

09.12.2021

Markkinavuoropuhelua jatketaan, kunnes kilpailutukset käynnistyvät

Kesällä voimaan astunut uusi jätelaki kasvattaa kunnan vastuuta jätehuollon kuljetusten järjestämisessä biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin osalta vuosien 2022 ja 2024 välisenä aikana. Näiden jätelajien kuljetus asuinkiinteistöiltä käsittelyyn siirtyy kiinteistöhaltijoilta omistajakuntiensa puolesta jätehuollon palvelutehtäviä hoitavan Salpakierto Oy:n yhteisesti kilpailuttamaksi ja järjestämäksi. Salpakierto käynnisti syksyllä jätekuljetuksiin kohdistuvien muutosten johdosta yritysvaikutusten arviointimenettelyn, jolla halutaan selvittää muutoksen vaikutuksia toimialueella toimiviin kuljetusyrityksiin.

Yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointia on tehty markkinavuoropuhelun, kuljetusurakoitsijoille kohdennetun kyselykartoituksen sekä muille yhteistyö- ja sidosryhmätahoille toteutettavan kyselyn avulla. Toimia on suunniteltu yhteistyössä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa.

Jätekuljetushankinnoista käytävän markkinavuoropuhelun myötä toimialueelle toivotaan kaiken kokoisia ja uusia kuljetusurakoitsijoita. Toimialueella jo toimivilta tai alueen tulevista jätekuljetusurakoista kiinnostuneilta yrityksiltä kerättiin taustatietoja tulevien kuljetusten kilpailutuskokonaisuuksien suunnittelua varten kyselyllä. Kyselykartoituksella haluttiin myös kasvattaa tietämystä alueen kuljetusten tilanteesta.

– Tehty kyselykartoitus on kuljetusyritysten kannalta hyvä ja tärkeä asia. Tarkoituksenamme oli aidosti selvittää heiltä taustoja ja tietämystä alueen tilanteesta, jotta pystymme kuljetushankintojen kilpailutusvaiheessa tarjoamaan järkeviä, kaiken kokoisille yrityksille mahdollisia ja sopivia urakka-alueita, toteaa Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

-Yritysvaikutusten arviointi on keskeinen osa pk-yritysmyönteistä hankintaprosessia, ja tällä saralla riittää Suomessa vielä runsaasti tehtävää. Mielellämme sparraamme ja tuemme Salpakiertoa ja muita julkisia toimijoita, kun he kehittävät markkinavuoropuhelua ja yritysyhteistyötä, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

-Toivoimme saavamme kyselyyn vastauksia eri kokoisilta kuljetusyrityksiltä ympäri Suomea ja näin tapahtui. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli pienyrityksiä. Vuoropuhelua on käyty eri kuljetusyritysten kanssa myös paljon kahden kesken ja keskustelut jatkuvat edelleen, jatkaa Rusanen.

-Yhteistyö- ja muille sidosryhmätahoille tekemämme kysely suunnattiin muun muassa toimialueen Yrittäjien paikallisyhdistyksille ja omistajakuntiemme elinkeino- ja teknisestä toimesta vastaaville.

– He näkevät yhteisen kilpailutuksen myönteisinä vaikutuksina mm. pienten urakoitsijoiden osallistumisen, kuljetusyritysten työmäärän lisääntymisen ja positiiviset työllisyysvaikutukset, investointien lisääntymisen sekä uusien toimijoiden tulemisen toimialueelle. Yhteisen kilpailutuksen ansioksi nähdään myös mahdollisuudet tehostaa kierrätystä, pienentää kuljetusten ympäristövaikutuksia ja edistää uusia teknologioita, kertoo Rusanen.

– Riskinä nähdään urakoiden ohjautuminen kilpailutuksen kautta vain isoille valtakunnallisille toimijoille.

Markkinavuoropuhelu jätekuljetusten hankinnoista jatkuu siihen asti, kunnes kuljetuksia koskevat kilpailutukset käynnistyvät. Urakoiden kilpailutukset on tavoitteena saada käyntiin ennen kesää 2022.

Lisätietoja antavat:
Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254
Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, puh. 0400 854 995