Tietosuojaseloste uutiskirjeet

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Salpakierto Oy,  0937458-6
Sapelikatu 7, 15160 Lahti
Yhteyshenkilö: kehityspäällikkö Kimmo Rinne, kimmo.rinne@salpakierto.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kohdennetun ajankohtais- ja markkinointiviestinnän lähettäminen sähköisenä uutiskirjeenä asiakkaille, asiakasorganisaation yhteyshenkilöille, yhteistyötahoille, omistajatahoille ja muille sidosryhmätahoille.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia ja siellä käsiteltäviä tietoja ovat:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaatio

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä tarpeellisen ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, organisaatioilta tai niiden verkkosivuilta ja yhtiön asiakasrekisteristä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla ja laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Muut kysymykset tästä tietosuojailmoituksesta ja muut yhteydenotot voidaan tehdä myös sähköpostilla kimmo.rinne@salpakierto.fi tai puh. 040 195 9971

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 16.6.2023.