Jätelaki uudistui – Miten lajittelu muuttuu kouluilla ja päiväkodeilla

Jätelaki uudistui 19.7.2021. Jätelain ja sitä täydentävien asetuksien tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uuden jätelain tuomat muutokset koskevat kaikkia Salpakierron toimialueen kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjä, joissa syntyvä yhdyskuntajäte kerätään yhdessä asumisessa syntyvien jätteiden kanssa. Em. kiinteistöjen jätehuollosta määrätään alueellisen jätehuoltoviranomaisen, Lahden seudun jätelautakunnan, antamissa jätehuoltomääräyksissä.

Energiajäte
Energiajätteen erilliskeräysvelvoite on päättynyt elokuussa 2023 Salpakierron toimialueen kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan, kuten koulujen ja päiväkotien osalta muovipakkausten keräysvelvoitteen alkaessa.

Myös yksityisillä kouluilla ja päiväkodeilla päättyi energiajätteen erilliskeräysvelvoite elokuussa 2023.

Salpakierron toimialueen kunnan hallinto- ja palvelutoimintojen kiinteistöjen, kuten koulujen ja päiväkotien tulee kuitenkin itse irtisanoa energiajätteen erilliskeräyssopimus.

Salpakierron kilpailuttama jätteenkuljetus
Salpakierto Oy on kilpailuttanut biojätteen, metallijätteen, muovipakkauksien, kartonkipakkauksien ja lasipakkauksien kuljetuksen koko toimialueellaan kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan, kuten koulujen ja päiväkotien kiinteistöjen osalta. Siirtyminen Salpakierron järjestämiin kuljetuksiin tapahtuu tämän aikataulun mukaisesti.

Kiinteistöjen tulee itse tarkastella ylittyvätkö jätelajien viikkokohtaiset kilomäärät
Koulujen, päiväkotien sekä muiden kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöjen tulee itse tarkastella ylittyvätkö jätelajien viikkokohtaiset kilomäärät niin, että erilliskeräys tulee kiinteistölle järjestää.  Vaikka viikkokohtaiset kilomäärät eivät täyttyisikään, voidaan jätelajien erilliskeräys silti järjestää kiinteistöllä. Tämä edistää materiaalien kiertoa.
Kiinteistöjen on myös itse säädeltävä jätelajien astiamäärät ja tyhjennysvälit sopiviksi.

Koulujen ja päiväkotien tulee järjestää jätelajien erilliskeräys kiinteistölle viikoittaisten kilomäärien täyttyessä:
Biojäte 10kg
Muovipakkaukset 5kg
Kartonkipakkaukset 5kg
Lasipakkaukset 2kg
Metallipakkaukset 2kg

Jäteastioiden tilaus kiinteistölle
Mikäli kiinteistölle halutaan erilliskeräystä varten astiat, tulee tästä ilmoittaa Salpakierron asiakaspalveluun.
Salpakierto toimittaa tarroitetut astiat erilliskeräystä varten ennen kunkin keräyksen alkamista.

Syväkeräyssäiliöt
Salpakierron kiinteistökeräysyksikkö neuvoo mahdollisissa syväkeräyssäiliöiden jätelajimuutoksissa, jos säiliö on muutettava toiseen kerättävään jätelajiin.

Huom! Koulujen ja päiväkotien kiinteistöjen tulee ilmoittaa Salpakierron asiakaspalveluun myös mahdolliset jätekatoksessa olevat erilliset ruskean pahvin keräysastiat, mikäli halutaan, että Salpakierto tyhjentää ruskean pahvin jatkossa kartonkipakkauksina.

Jäteastiatarrat
Salpakierto tarroittaa jätelajin erilliskeräyksen alkaessa kiinteistön jätekatokseen toimitetun uuden astian jäteastiatarroilla, joihin kuuluu kansi- ja kylkitarra. Uusissa jäteastiatarroissa on käytetty valtakunnallisesti yhdenmukaisia jätesymboleita, piktogrammeja. Tilausmateriaalien mallit – Salpakierto. 

HUOM! Sekajätteen osalta on edelleen voimassa kiinteistön haltijan kilpailuttama jätteenkuljetus! Salpakierto ei vastaa kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan, kuten koulujen ja päiväkotien sekajätteiden astiatyhjennyksistä, vaan sekajäte kuuluu kiinteistön haltijan kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen.

Pohdittavaa kouluille ja päiväkodeille
Kouluille voimaan astuneet lajittelumuutokset vaativat suunnitelmallisuutta ja harkintaa opetustiloihin ja käytäville sijoitettavien jäteastioiden osalta.

Energiajätteen erilliskeräysvelvoitteen päätyttyä käsipaperit ja muut pehmopaperit ohjataan laitettavaksi biojätteeseen. Käsipaperin keräyksen yhteydessä olisi kuitenkin varmistettava, ettei astiaan päädy muovia tai muuta biojätteeseen sopimatonta materiaalia.

  • Voisiko luokissa jatkossa olla biojäteastia käsien pesun yhteydessä syntyvää käsipaperia varten?
  • Onko luokan ylimääräiseksi jäävä energiajäteastia muutettavissa biojäteastiaksi käsipaperin keräystä varten?
  • Onko siistijöille logistisesti mahdollista erilliskerätä käsipaperi biojätteeseen vai onko käsipaperi jatkossa lajiteltava sekajätteeseen?
  • Millaisia jäteastioita tai jätevaunuja käytäville tai yleisiin tiloihin on mahdollista sijoittaa?
  • Kuinka oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa tiedotetaan lajittelumuutoksista, jotta lajittelu sujuu mutkattomasti?